Ochrona danych (RODO)

Szanowni Państwo,

działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, informujemy iż:
1.

Administratorem danych osobowych są Zakłady Mięsne Mielczarek Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Komornikach, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450063, NIP 7790001284 reprezentowanym przez: Jarosław Mielczarek – prezes, Krzysztof Mielczarek – wiceprezes.

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować pisząc na adres: rodo@zmmielczarek.pl

2.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy/usługi, której stronami są Zakłady Mięsne Mielczarek Sp. z o. o. sp. komandytowa oraz Państwo, a także dla celów podatkowych i rachunkowych.

3.

Odbiorcą danych osobowych są Zakłady Mięsne Mielczarek Sp. z o. o. Sp. komandytowa, w tym upoważnieni pracownicy Spółki, tj. przedstawiciele handlowi, pracownicy działu sprzedaży, magazynierzy, kierowcy oraz pracownicy działu księgowości i kadr. Przedmiotowe dane nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania czy dochodzenia roszczeń.

4.

Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania łączącej umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

5.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.

W każdej chwili mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.

W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (GIODO).